Laboratorium Oceny Surowca

Zadania wyznaczone dla Laboratorium mają na celu:

  1. Sprawdzanie i kontrolę jakości surowca
  2. Zapewnienie właściwej jakości wykonywanych badań poprzez wykonywanie analiz zgodnie z zasadami dobrej praktyki  profesjonalnej
  3. Wykonywanie analiz w sposób rzetelny i na poziomie właściwym dla zastosowanej aparatury pomiarowej
  4. Utrzymanie zadowolenia Klienta z wykonywanych usług poprzez spełnienie jego wymagań
  5. Ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania poprzez podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych, realizację celów dotyczących jakości

 

Zakres wykonywanych badań:

Analizy chemiczne (metoda instrumentalna):

  • Oznaczanie zawartości tłuszczu, białka, kazeiny oraz punktu zamarzania FPD (aparat Milcoscan 6000)
  • Oznaczanie zawartości wody (aparat Cryostar).

 

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek podzleca  wykonanie badań  mikrobiologicznych (OLD, LKS)   wykonawcy, jakim jest Lubelska Spółdzielnia  Usług Mleczarskich
z siedzibą w Lublinie.
Laboratorium Usług Badawczych  LSUM   jest kompetentnym podwykonawcą, który spełnia wymagania normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025  w odniesieniu  do podzlecanej pracy.
 

Analizy mikrobiologiczne  wykonywane są u podwykonawcy  z częstotliwością przynajmniej 2 razy w miesiącu (1 raz w każdym okresie rozliczeniowym). W przypadku cząstkowych wyników badań  z przekroczoną ogólną liczbą drobnoustrojów (powyżej 100 tys. ) oraz  liczbą komórek somatycznych  (powyżej 400 tys.) Wydział Surowcowy po upływie czasu  na poprawę jakości surowca, zleca  wykonanie  dodatkowych powtórnych  badań mikrobiologicznych. Informacje o przekroczonych normach przekazywane są  na bieżąco do Dostawców drogą sms oraz  w  przypadku zapaleń (mastitis) do zatrudnianych przez  SM Spomlek lekarzy weterynarii , którzy podejmują leczenie.

Analizy chemiczne wykonywane są przynajmniej 4 - 7 razy w ciągu  połowy miesiąca. Wyniki tłuszczu
i białka z każdego okresu rozliczeniowego są uśredniane i podawane jako średnia ważona.

Badaniom chemicznym na zawartość tłuszczu i białka towarzyszy wskaźnik jakim jest współczynnik zamarzania mleka tzw. FPD. Jeśli jego wartość jest wyższa niż -0,512  ̊C, świadczy to o zafałszowaniu surowca wodą. Każda taka próbka jest poddawana analizie na oznaczenie zawartości wody w mleku.

Wszystkie wyniki badań przekazywane są Dostawcom drogą sms po zakończonym okresie rozliczeniowym.

Wiarygodność naszych badań laboratoryjnych potwierdzona jest w badaniach biegłości w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach (1 raz w roku) oraz w porównaniach międzylaboratoryjnych w Referencyjnym Laboratorium w Parzniewie (przynajmniej 3 razy w roku).

W przypadku wątpliwości wyników analiz istnieje możliwość porównywania w innych niezależnych laboratoriach. Istotnym elementem jest to, aby porównywana próba pochodziła z tej samej partii mleka.