Polityka cenowa

U podstaw polityki cenowej Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w zakresie skupu mleka leży dążenie do satysfakcji
i rozwoju rolników poprzez zapewnienie stabilnego rozwoju spółdzielni i jej członków przy jednoczesnej trosce
o  bezpieczeństwo ekonomiczne spółdzielni.

Wszelkie podejmowane przez Zarząd działania wpływające na wynik finansowy spółdzielni m.in. optymalizacja kosztów pozasurowcowych, działania rynkowe i marketingowe, mają na celu maksymalizację ceny mleka.

Dla wszystkich Dostawców Spółdzielczej Mleczarni Spomlek obowiązuje jeden cennik, który stanowi podstawę do wyliczenia wypłaty za dostarczane mleko. Wypłata należności za mleko obliczana jest na koniec każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie następujących parametrów:

  • skład fizykochemiczny (kazeina i tłuszcz),
  • jakość mikrobiologiczną (ogólna ilość bakterii, komórki somatyczne),  
  • wielkość dostaw.

Dostawcy posiadający pełny udział członkowski w SM Spomlek otrzymują dodatkowo wyższą cenę za każdy dostarczony do Spółdzielni litr mleka. Cena  wyliczana jest na podstawie ceny wyższych stawek  wypłacanych za % tłuszczu i kazeiny dostarczony do SM Spomlek.
 
SM Spomlek nie może odmówić kupna zgodnie z obowiązującym cennikiem całości lub części mleka od członków spółdzielni mających zawarte umowy kontraktacyjne o ile tylko przyjęcie takiego surowca nie narusza obowiązujących przepisów prawa.